เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายสรสาสน์ สีเพ็ง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.3.1 จ้างเหมาออกแบบตราสัญลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสุรินทร์

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.3.1 จ้างเหมาออกแบบตราสัญลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสุรินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.3.1 จ้างเหมาออกแบบตราสัญลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.3.1 จ้างเหมาออกแบบตราสัญลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง