สพจ.สุรินทร์ ติดตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสามโค

วันที่ 5 มกราคม 2561 นายปาณิดล ชุ่มสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสามโค ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ ซึ่งหมู่บ้านดำเนินกาสัมมาชีพทอผ้าไหม ซึ่งมีเอกลัษณ์ที่โดดเด่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)