ชาวภูฐาน ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน “เทศกาลของดีเมืองสุรินทร์”

คณะเจ้าหน้าที่ประเทศภูฎาน ศึกษาดูงานด้านพัฒนาชุมชนที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 19 ม.ค.61 นายอรรพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวสันต์ ชิงชนะ รกท.พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฎานและเจ้าหน้าที่องค์การ JICA สำนักงานประเทศภูฏาน รวมจำนวน 20 คน ที่ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ในการเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในรูปแบบของจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ร่วมงานลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง (Decentralized Hands-On Program Exhibition : D-HOPE) ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการผ่านเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ ที่กระจายอยู่ในหลายชุมชนทั่วจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยคณะที่เดินทางมาจะได้รับฟังบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ การดำเนินโครงการเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ เรียนรู้ที่แหล่งชุมชน เช่น โปรมแกรมสมุนไพร ที่บ้านปราสาท ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท โปรแกรมการผลิตผ้าไหมสีธรรมชาติ ที่บ้านดู่ ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ โปรแกรมหมู่บ้านช้าง ที่บ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม
ทั้งนี้ ประเทศภูฏานก็ได้ดำเนินตามแนวทาง D-HOPE ผ่านเทศกาลเทศการแห่งความสุข(Festival of Happiness) ตั้งแต่ปี 2557 ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 ที่ประเทศภูฏาน นำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานตามแนวทาง D-HPOE ที่จังหวัดสุรินทร์ จึงถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้อง เพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชนซึ่งกันและกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)