พช.สุรินทร์ คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบระดับจังหวัด

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายธงชัย ครุฑแสน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกดำเนินการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างในพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวเเทนที่ได้รับการคัดเลือกในระดับโซน เพื่อคัดเลือกเป็นครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับจังหวัด จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้
1. โซนที่ 1 นายบรรเจิด ศรีสุข บ้านเลขที่ 27 ม.16 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดำเนินการปลูกผักสวนครัว เเละเเปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น น้ำกระเจี๊ยบ ไข่เค็ม แปรรูปไผ่ เป็นต้น
2. โซนที่ 2 นางเชียร วิศิษฏ์ ม.1 ต.ระเเงง อ.ศีขรภูมิ อาชีพ ทำขนมกาละเเม เเละทำลูกประคบสมุนไพร
3. โซนที่ 3 นายสำราญ กมุติรา ม.1 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการทำสวนมะนาว เเละใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ในการนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัด จะได้รับการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวนเงิน 5,000 บาท เเละเป็นตัวเเทนประกวดครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างในระดับภาคต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)