โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายสรสาสน์ สีเพ็ง

พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายปาณิดล ชุ่มสูงเนิน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายธงชัย ครุฑแสน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุณิสา ใจมั่น

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 1 times, 1 visits today)