ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวสันต์ ชิงชนะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับทีมขับเคลื่อนระดับอำเภอ และระดับตำบล กลุ่มอำเภอที่ 4

นายวสันต์ ชิงชนะ รกท.พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นทีมวิทยากรถ่ายทอดนโยบาย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับทีมขับเคลื่อนระดับอำเภอ และระดับตำบล กลุ่มอำเภอที่ 3