ข่าวประชาสัมพันธ์

☀☀เทศกาล “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน จัดกิจกรรม เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว และส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว