ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศประกวดราคา โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรม จ้างผลิตสื่อปละประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ป้าย สื่อออนไลน์ website ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

(24/08/2561)