ขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุรินทร์(วิสาหกิจเพื่อชุมชน)จำกัด

คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุรินทร์ (วิสาหกิจเพื่อชุมชน)จำกัด นำโดย นายทวีศักดิ์ นากดี ผู้จัดการบริษัทพร้อมด้วยนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ออกติดตามเพื่อประเมินศักยภาพ รับฟังปัญหา ความต้องการ และสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม/ชุมชนเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมการพัฒนากับบริษัท เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2559 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบุฤๅษี อ.เมืองสุรินทร์ เป็นกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 2)วิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินทร์บากิว ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ 3)วิสาหกิจชุมชนแปรรูปฟักข้าวบ้านตาเดาะ ม.9 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท และ4) ศูนย์เรียนรู้ปลุกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจร อ.กาบเชิง ซึ่งทั้ง 4 แห่ง มีศักยภาพทางด้านการตลาดสูงมาก หากแต่ยังมีจุดอ่อนทางด้านเงินทุน ด้านบริหารจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจะวางแผนในการให้การสนับสนุนและกำหนดแผนในการติดตามกลุ่ม/ชุมชนเป้าหมาย ให้ครบทั้ง 14 แห่งต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)