พช.สุรินทร์ ติวเข้ม จนท.พช. ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ BPM

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณด้วยโปรแกรม Budget and Project Management (BPM) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าพัฒนาชุมชนในการรายงานผลการบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ เพิ่มทักษะการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน ในโปรแกรม BPM ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวธันยนันท์ ศานติกรวาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายประกอบเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 38 คน ดำเนินการ ณ ห้องกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)