พช.สุรินทร์ ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมนำสุขสู่ชีวิตเเละงาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ทุกระดับ พร้อมด้วยผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรมกล่อมเกลาจิตใจ ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด จังหวัดสุรินทร์ ตามมิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมของบุคลากรภายในองค์กร ให้ยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรและดวงวิญญาญผู้ล่วงลับ ณ วัดโพธิ์ทอง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูกัลยา ธรรมโฆษ รองเจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ ได้เเสดงธรรมเทศนา ให้โอวาทเพื่อการใช้ชีวิตที่เป็นสุข เเละนำนั่งสมาธิฝึกจิต
ในการนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับผู้นำเเละประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคทำบุญได้ปัจจัยถวายวัดเป็นเงิน 69,053 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)