นักท่องเที่ยวต่างชาติ ชื่นชอบนวัตวิถีคนกับช้าง สุรินทร์ ยกทีมพักโฮมสเตย์เป็นสัปดาห์

วันที่ 7 มกราคม 2563 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านขุนไชยทอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้ตอนคณะรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 27 ราย ที่มาท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรม วิถรชีวิตคนกีบช้าง “ผูกช้างด้วยรัก พักโฮมสเตย์กับช้าง” เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

โดยในวันนี้ได้ชุมชนได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักท่องเที่ยว เเละกิจกรรมสันทนาการ ที่ประยุกต์วิถีการเลี้ยงช้างมาใช้สื่อสารผ่านการแสดงพื้นบ้าน และในวันถัดไปนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้าง ผ่านดิจกรรมให้อาหารช้าง พาช้างไปอาบน้ำ พร้อมทั้งได้พักโฮมสเตย์ในครอบครัวที่เลี้ยงช้าง

บ้านขุนไชยทองมีการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนเกิดการสร้างงาน การจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ในชุมชนเกิดการพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง

(Visited 1 times, 1 visits today)