การขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสุรินทร์

พัฒนาชุมชนสุรินทร์ใสสะอาด ปราศจากอบายมุข ทุกคนมีความสุข ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตูม ขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่  “โคก หนอง นาโมเดล” ณ บ้านไกลเสนียด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว และ บ้านโพนทา หมู่ที่ 16 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ในพื้นที่ต้นแบบของนายชื่นชัย บุญปก นายอริยชน เกลี้ยงอุทธาและนางบุญราญ สร้อยจิตร โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้

1.ลงแขกดำนา “เอามื้อสามัคคี”

  1. ปลูกต้นไม้มงคล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ร่วมปลูกในครั้งนี้ด้วย

3.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการใน 2 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคง ทางอาหาร และระดับอาชีพ คือ การส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืน โดยนำหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ครอบครัว ได้ดำเนินการเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการที่ให้มีการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชอาหาร แหล่งน้ำ และที่อยู่อาศัย อย่างสมดุลให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อช่วยให้ประชาชนและชุมชนทุกแห่งสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ได้

(Visited 1 times, 1 visits today)