“พช.สุรินทร์” ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563

✨พัฒนาชุมชนสุรินทร์ใสสะอาด ปราศจากอบายมุข ทุกคนมีความสุข ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง✨

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน  พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด  ครั้งที่ 6/2563  เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค และวางแผนการขับเคลื่อนงาน โดยก่อนวาระการประชุมได้การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทีมขับร้องเพลง “ มาร์ชพัฒนาชุมชน” ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน ประกวดร้องเพลง “มาร์ชพัฒนาชุม” ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมขับร้องเพลงออำเภอรัตนบุรี
2.รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมขับร้องเพลงอำเภอศรีณรงค์
3.รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมขับร้องเพลงอำเภอปราสาท  และดำเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้

✨แผนงานกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2563
✨ เตรียมความพร้อมการทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 9 กันยายน 2563
✨ โครงการ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563
✨โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสุรินทร์ 1,310 แห่ง งบประมาณ ปี 2563
✨ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปี 2563
✨การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
✨การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน
✨สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563
✨การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

✨ ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์✨

(Visited 1 times, 1 visits today)