จังหวัดสุรินทร์ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แก้ไขปัญหาชาวสุรินทร์

 

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ชาวสุรินทร์ประสบทุกปี เนื่องด้วยจังหวัดสุรินทร์ขาดแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และระบบชลประทานไม่ทั่วถึง ไม่สามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนได้เพียงพอ จึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหา ภายใต้ดำเนินโครงการสระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0 เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ด้วยหลักการไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี “น้ำใจน้ำปันปันสุข” สำหรับเป็นกองทุนน้ำมันเชื้อในการขุดสระน้ำระบบคลองไส้ไก่ ในไร่นา รูปแบบ “ โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยใช้เครื่องจักรจากภาคเอกชน ได้เงินกองทุนกว่า 3 ล้านบาท

และในวันนี้ (2 กันยายน 2563) พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โครงการสระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0 ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ แปลงนานางระเบียบ อยู่เย็น บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ในเครือเซ็นทรัลเป็นเงิน 600,000 บาท และการสนับสนุนเครื่องจักรในการขุดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการขุดเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร จำนวน 15 จุด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์โดย นายวสันต์ ชิงชนะพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นายเชี่ยวชิต สวดธรรมกิตต์ พัฒนาการอำเภอจอมพระ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเป็นในพิธีเปิด และนำกลุ่มเลี้ยงไก่ กลุ่มปลุกปลูกผัก จากโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน มาแสดงและจัดจำหน่าย ร่วมทั้งได้มอบเมล็ดพันธ์ผัก/ถังขยะเปียกให้กับครัวเรือนต้นแบบ ในงานครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)