บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์

พัฒนาชุมชนสุรินทร์ใสสะอาด ปราศจากอบายมุข ทุกคนมีความสุข ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์ โดยมีพลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ

ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)