พช.ศีขรภูมิ จัดพิธีเชิดชูเกียรติใน  “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

🐘พัฒนาชุมชนสุรินทร์ใสสะอาด ปราศจากอบายมุข ทุกคนมีความสุข ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง🐘

วันที่ 2 กันยายน 2563

🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดย พช.ศีขรภูมิ จัดพิธีเชิดชูเกียรติใน  “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย” นายอำเภอศีขรภูมิ  นายธีรพล สกุลรักษ์ มอบเกียรติบัตรยกย่อง ชมเชย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มองค์กร  เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ที่มีผลงานการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย  ผ้าลายเอกลักษณ์ประจำอำเภอ ที่มีความพร้อมเพรียง โดดเด่น  และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและชาวโลก

📌 โดยนายสมพร  พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ  พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้สวมใส่ผ้าไทย ผ้าลายเอกลักษณ์ประจำอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)