สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประกวดกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

พัฒนาชุมชนสุรินทร์ใสสะอาด ปราศจากอบายมุข ทุกคนมีความสุข ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 2 กันยายน 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประกวดกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 นายวสันต์ ชิงชนะพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ประธานคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด มอบนางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมคัดเลือกฯ ได้แก่ นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์และตัวแทนเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน คณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในระดับกลุ่มโซนอำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีณรงค์ ลำดวน และอำเภอโนนนารายณ์

ซึ่งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกฯ ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุน พร้อมซักถามตามประเด็น และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ

ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)