🐘 สุรินทร์ สนองพระราชปณิธาน ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน 🐘

🐘 สุรินทร์ สนองพระราชปณิธาน ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน 🐘

 

🔶 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และดำเนินการภายใต้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ตามมาตรการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย

🍀โดยส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน นำผ้าไทยและผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์มาใช้และสวมใส่ในการทำงาน และสวมใส่ในทุกโอกาสและวาระต่างๆ เป็นประจำทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์ของสัปดาห์) นอกจากนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่าย และประชาชนทั่วไปร่วมอนุรักษ์ ตระหนักในคุณค่าเอกลักษณ์ผ้าไทย ใช้และสวมใส่ทุกวันอีกด้วย

🔶ประการสำคัญยังได้ร่วมสืบสาน อนุรักษ์งานหัตถศิลป์ผ้าไหมสุรินทร์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาช่างทอชั้นครูที่มีคุณค่า และลวดลายที่วิจิตรงดงาม ให้ได้รับการสืบทอดคงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น และพัฒนาให้ร่วมสมัยที่ทุกคนและทุกช่วงวัยสามารถใช้และสวมใส่ได้อย่างแพร่หลาย ตลอดจนเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์และดำรงผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

#ใช้และสวมใส่ผ้าไทยหนุนเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง #ผ้าไทยความร่วมสมัยที่ไม่Out #ผ้าไทยใครใส่ก็สวย

📸 📣 ภาพ/ข่าว เครือข่าย PR จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 🐘

(Visited 1 times, 1 visits today)