✨พช.สุรินทร์ ยกทีมยอดฝีมือเรื่องผ้า ออกแบบยกระดับพัฒนาผ้าไหมสุรินทร์สู่สากล✨

✨พช.สุรินทร์ ยกทีมยอดฝีมือเรื่องผ้า ออกแบบยกระดับพัฒนาผ้าไหมสุรินทร์สู่สากล✨

🖋️วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และทีมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประกวดผ้าตามโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ปี 2563 และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งพิจารณาจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้ จำนวน 10 กลุ่ม ได้แก่
1) จันตะผ้าไหมทอมือ อำเภอศีขรภูมิ คุณธณภัทร จันตะ
2) กลุ่มแม่บ้านบ้านหม่อนไหมพัฒนา อำเภอศรีณรงค์ คุณวิไลลักษณ์ ดวงพร
3) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเจริญ อำเภอศีขรภูมิ คุณชาญชัย ไหมทอง
4) Young OTOP พี สะเร็น อำเภอปราสาท คุณพีระพัฒน์ พามา
5) กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านโจรก อำเภอกาบเชิง คุณสุวิน เลาสงษ์
6) กลุ่มทอผ้าไหม ไหมวริษา อำเภอปราสาท คุณจุฬาพร เตียประสิทธิ์
7) กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่สีธรรมชาติ อำเภอท่าตูม คุณธีรภัทร อิ่มบุตร
8) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหมื่นชัย อำเภอสังขะ คุณสมคิด เพชรใส
9) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแข้ด่อน อำเภอรัตนบุรี คุณกนกวรรณ มะลัยทอง
10) กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าแฟชั่น อำเภอรัตนบุรี คุณไสว ใจทอง
…การประชุมครั้งนี้เพื่อจัดทำแนวคิดผลิตภัณฑ์ พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกระบวนการผลิต ที่ทำจากผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง และความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยเป็นเวทีให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ทำให้เกิดการต่อยอด และความร่วมมือเกิดขึ้น เป็นเครือข่ายเดียวกัน เชื่อมโยง ประสานงานกัน ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)