🐘จ.สุรินทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกัน 4 กิจกรรม

🎯9 ก.ย. 2563 ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ พิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบให้แก่ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระดับจังหวัด และ มอบโล่ พร้อมเงินรางวัล “เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563” โดยการดำเนินงาน ของ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้จัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก
🎯ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
🎯 กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมหาทุนเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ในห้วงเดือนเมษายนของทุกปี แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์ภาวะเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) จังหวัดสุรินทร์จึงได้เลื่อนการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายไปในทางที่ดี จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563 ในวันนี้ เพื่อเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และจัดหารายได้สมทบกองทุนดังกล่าว
🎯 สำหรับจังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันมียอดเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2,161,880.41 บาท นำฝากไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุรินทร์
ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ได้อนุมัติการใช้จ่ายเงินอุปการะเด็กยากจน ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ “จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” ปีละ 12 อำเภอๆ ละ 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวม 60 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
สำหรับยอดเงินบริจาคสมทบองค์ผ้าป่าฯในวันนี้ มียอดเงินรวมทั้งสิ้น​ 317,093.25 บาท
🎯นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังสุรินทร์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจนและขาดแคลนในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในกรณีที่งบประมาณจากภาครัฐมีไม่เพียงพอ
การดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องแสวงหาเงินทุนจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ยังมีเด็กยากจนอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทั้งเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินเป็นค่าเสื้อผ้า ค่ารองเท้า ค่ารักษาพยาบาล ค่าบำรุงศูนย์ฯ หรือเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ และเด็กยากจนที่ยังไม่มีโอกาสได้รับการเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การจัดให้มีกิจกรรมการทอดผ้าป่า หารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ จึงควรให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อเด็กก่อนวัยเรียน ที่ยากจนและขาดแคลนในชนบท ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยตรง

(Visited 1 times, 1 visits today)