🐘สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินโครงการ”ปฏิบัติธรรมนำสุข” พช.สุรินทร์ เข้าวัดปฏิบัติธรรม นำสุขชีวิตเเละการทำงาน

🐘สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินโครงการ”ปฏิบัติธรรมนำสุข”
พช.สุรินทร์ เข้าวัดปฏิบัติธรรม นำสุขชีวิตเเละการทำงาน
🎯วันที่ 10 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุ ชนจังหวัดสุรินทร์ เเละภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการ”ปฏิบัติธรรมนำสุข” เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักเเละเล็งเห็นความสำคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงชีวิตการทำงานให้มีความสุขได้ โดยได้กำหนดดำเนินการ จำนวน 3 ครั้ง ในช่วงเข้าพรรษา เเละครั้งนี้ เป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 ณ วัดดอกจานรัตนารา หมู่ที่ 9 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมประกอบด้วย
1. การฟังธรรม โดยรับความเมตตาการบรรยายธรรมจาก พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดดอกจานรัตนาราม นั่งสมาธิและเดินจงกรม
2. การถวายสังฆทาน เเละปัจจัย เป็นเงิน 15,960 บาท
3. การถวายภัตาหารเพล แก่ประภิกษุสงฆ์
4.รับประทานอาหารร่วมกับเครือข่ายกลุ่มองค์ในอำเภอรัตนบุรี
5.เยี่ยมชมและให้กำลังใจการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านจาน ที่รวมกลุ่มการทอผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของอำเภอรัตนบุรี
🔊ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)