🐘จังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนการพัฒนากลไก การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด

🐘จังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนการพัฒนากลไก การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด
🎯ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการ ภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ (Public Private Steering Committee) รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะทำงาน 12 ชุดโดยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) มีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน มีการจดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีสุรินทร์ จำกัด” ในรูปแบบกิจการหรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไร เป็นการระดมผู้ร่วมลงทุน จากภาคธุรกิจเอกชนและประชาชน/กลุ่มประชาสังคม เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือ ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนหรือปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ การสร้างองค์ความรู้ในการผลิต หรือการประกอบอาชีพ การช่วยเหลือด้านการตลาดและการสื่อสารการรับรู้
✨สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยการนำของนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) เพื่อกำหนดแนวทาง เป้าหมาย การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ ใน ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มเป้าหมาย ๕ กระบวนการ ได้แก่ ๑) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต ๒) การสร้างองค์ความรู้ ๓) การตลาด ๔) การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน ๕) การบริหารจัดการ
✨โดยมีกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องในสามส่วนได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลแก่คณะทำงานเพื่อวางแผนให้การสนับสนุน ๕ กระบวนการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการบันทายศรี อาคาร 44

(Visited 1 times, 1 visits today)