📣 สุรินทร์ น้อมนำแนวพระราชดำริ และขยายผลวัฒนธรรมปลูกพืชผัก ระยะที่ 2 หนุนสร้างความมั่นคงด้านอาหารชุมชน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🥦🥦

 

♦️วันที่ 12 กันยายน 2563 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ได้ติดตามการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ณ บ้านเทนมีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยชุมชน สามารถดำเนินงานภายใต้โครงการใน 5 กระบวนงานได้เป็นรูปธรรม ดังนี้
👉 ความต่อเนื่องคือพลัง ครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว ร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด
👉 สร้างเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม ชุมชนรวมกลุ่มของสมาชิกครัวเรือนที่ปลูกพืชผัก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์พืชผักทั้งในและนอกชุมชน
👉 สร้างชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และได้รับการสนับสนุนแนวทางจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน พร้อมถังขยะเปียกจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ และกองทุนในชุมชน
👉 จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม ชุมชนมีการรวมกลุ่มปลูกพืชผัก ถนอมอาหาร แปรรูปพืชผัก สมุนไพร สำหรับบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายยังตลาดประชารัฐในบริเวณหมู่บ้านข้างเคียง
👉 สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง ชุมชนได้จัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าพันธุ์ สำหรับเป็นคลังอาหารชุมชน และแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น กล้าพันธุ์ผักให้ครัวเรือน และประชาชน ภายในพื้นที่ตำบล
โอกาสเดียวกันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสุเมธ จันทรศิริ ดร. เจ้าอาวาสวัดศิริจันทร์ ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกับนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลเทนมีย์ จำนวน 100 คน ร่วมขยายผลกิจกรรรมเพื่อความต่อเนื่องของโครงการประกอบด้วย
1) เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เมล็ดพันธุ์พืชและกล้าพันธุ์ พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อหนุนเสริมศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชผักของหมู่บ้านและตำบลให้สามารถขยายฐานการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารครอบคลุมทุกครัวเรือนและในพื้นที่ตำบล
2) เยี่ยมชมฐานเรียนรู้และการจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนเพื่อสร้างชุมชนสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) ร่วมปลูกต้นไม้โดยรอบลำห้วยเทนมีย์ อาทิ ต้นพยุง ยางนา และไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน
ส่งผลให้เกิดภาพการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งบ้าน วัด บวร สู่การขยายผลแนวคิดการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่วัฒนธรรมประจำครัวเรือนเป็นผลสำเร็จ

📸 📣 ภาพ/ข่าว เครือข่าย PR จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 🐘

(Visited 1 times, 1 visits today)