พช.สุรินทร์ ร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ระดับภาค ประจำปี 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้กำลังใจและกล่าวตอนรับคณะกรรมการการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ระดับภาค(ตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง ประธานในการคัดเลือก

และนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์  ร่วมเป็นกำลังใจให้ บ้านเทนมีย์ ม.1 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ในครั้งนี้ด้วยและได้ร่วมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มแปรรูปผ้าไหม OTOP กลุ่มทอผ้าไหมและโครงการสร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเอง การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  โดยการจัดทำจุดเรียนรู้  “ซแร็ย สะเร็น  โมเดล” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาสตรี

บ้านเทนมีย์ ม.1 ต.เทนมีย์ ยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2559 และได้รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2560       เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้นำคณะกรรมการหมู่บ้านและคนในชุมชนที่มีความสมัครสมานสามัคคี พึ่งตนเองได้ อย่างมั่นคง และมีความมั่งคั่ง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)