ดรีมทีม 17 อำเภอพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ พัฒนาตน พัฒนาคนประชาสัมพันธ์

 

📆18 กันยายน 2563
⏰08.30 น.
🚩ห้องพนมดงรัก 2 โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

💠สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรให้แก่บุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ทั้ง 17 อำเภอ
💠โดยในโครงการฯ อบรมครั้งนี้ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักการเขียนข่าวและสร้างสรรค์ประเด็นการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ เทคนิคการสร้างวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟน จากทีมงานวิทยากรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
1.นายกิติวรรณ มณีล้ำ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
2.นายประนนท์ ไม้หอม ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
3.นายวันชัย วันสุข ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์​
💠โครงการฯครั้งนี้ นับเป็นเวทีแห่งบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงานจริง ทั้งเป็นการพบปะสร้างเครือข่ายด้านงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการต่อยอดพัฒนาสร้างสรรค์งานด้านประชาสัมพันธ์ให้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)