พช.สุรินทร์ เตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” Copy Copy

วันนี้ (21 ก.ย.63)  นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ มอบนายอดุลย์ ดีอ้อม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
จากยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และนโยบายรัฐบาลที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และ พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน น้อมนําหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่มาเป็นหลัก ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการ โดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” ให้สมกับ พระราชดํารัสที่ทรงพระราชทานให้แก่พัฒนากร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ ความว่า “…ขอบใจมาก ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทํางานในหมู่บ้านชนบท และต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ขอให้ช่วยกัน พัฒนาคนให้มี ความฉลาด สามารถช่วยตนเองได้ในการแนะนําส่งเสริมอาชีพ หรือให้คําแนะนําเรื่องต่าง ๆ ต้องทําให้บ่อย ๆ ไม่ใช่พูด หรือทําหนเดียว ขอให้ช่วยแนะนําชาวบ้าน ราษฎร ให้ขยันขันแข็ง มีความฉลาด สร้างความมั่นคง ให้แก่ครอบครัว ทํางานหารายได้ และเก็บออมเมื่อคราวจําเป็น ความมั่นคงของประชาชนในชนบทเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะสร้างชาติ และป้องกันประเทศเป็นอย่างดี ขอบใจ ขอให้สบายดี โชคดีทุกคน และมีความสําเร็จในการงาน…”

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ของประชาชน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ หลักทฤษฎีใหม่มาใช้ในวิถีชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน โดยได้ดําเนินโครงการนําร่องร่วมกับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง ๗ ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค สื่อสารมวลชน ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และได้ขยายผลความสําเร็จ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์มีเป้าหมายการดำเนินการทั้งสิ้น ๑,๓๑๐ ราย แบ่งออกเป็น

๑. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ระดับตําบล ขนาดพื้นที่ ๑๕ ไร่ จํานวน ๑ ตําบล

๒. พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน จํานวนทั้งสิ้น ๓,๑๐๙ ครัวเรือน แบ่งเป็นขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ จํานวน ๔๘๑ ราย และ ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ จํานวน ๘๒๘ ราย

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน จังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อย่างมีมีประสิทธิภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)