พช.สุรินทร์ ติวเข้มวันที่สองศาสตร์พระราชา ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันนี้ (22 ก.ย. 63) นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ มอบนายอดุลย์ ดีอ้อม ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นำทีมติวเข้มกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ ต.หนองบัวบาน อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์ โดยในช่วงเช้าเรียนรู้เรื่อง
1.ทฤษฎีบันได 9 ขั้น
ขั้นที่ 1 พอกิน/ ขั้นที่ 2-4 พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น /ขั้นที่ 5-6 บุญและทาน /ขั้นที่ 7 เก็บรักษา /ขั้นที่ 8 ขาย /ขั้นที่ 9 เครือข่าย กองกำลังเกษตรโยธิน
2.หลักการออกแบบพื้นที่ด้วยภูมิสังคม หลุมขนมครก การรู้จักดิน น้ำ ลม ไฟ คน
3.การเก็บน้ำด้วยโคก หนอง นา โมเดล ในรูปแบบต่าง ๆ
ช่วงบ่าย เข้าฐาน จำนวน 4 ฐาน สู่การปฏิบัติ
ฐานที่ 1 คนรักษ์แม่โพสพ เรียนรู้การทำนา ดำนาต้นเดียว
ฐานที่ 2 คนรักษ์แม่ธรณี เรียนรู้การทำน้ำหมัก 7 รส
ฐานที่ 3 คนรักษ์น้ำ เรียนรู้การทำธนาคารน้ำใต้ดิน การออกแบบน้ำ 30%
ฐานที่ 4 คนรักษ์ป่า เรียนรู้การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ในการปลูกป่า 3 อย่างนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชาธิบายถึงประโยชน์ในการปลูกป่าตามพระราชดำริว่า “…การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็นข้อสำคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย…” และได้มีพระราชดำรัสเพิ่มเติมว่า “…การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ…”

 

(Visited 1 times, 1 visits today)