พช.สุรินทร์ ติวเข้มศาสตร์พระราชา ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  ระหว่างวันที่ 21 -22 กันยายน 2563  ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ ต.หนองบัวบาน อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถขยายผลสู่คนในชุมชน ในการบริหารจัดการพื้นที่ เช่น การเก็บน้ำ การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชอาหาร การบำรุงดิน แหล่งน้ำ และที่อยู่อาศัย อย่างสมดุลให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อช่วยให้ประชาชนและชุมชนทุกแห่งสามารถผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง

📷สถานีข่าวพัฒนาชุมชน​จังหวัด​สุรินทร์​ รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)