พช.สุรินทร์ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันนี้ 28 ก.ย.63 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ได้แก่ 1.การชำระเงินคืนกองทุนโดยสมาชิกกองทุนสามารถมาชำระเงินคืนกองทุนหมุนเวียนได้เพิ่มขึ้นในทุกรอบปีที่มีการปล่อยเงินทุน 2.ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเบิกได้ร้อยละ 99.18 และงบบริหารเบิกได้ร้อยละ 92.32 3.การรับสมัครสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 334,762 คน ประเภทองค์กร 1,731 องค์กร และนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาสตรี เป็นทุนที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้สตรีมีแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ให้คณะทำงานได้ติดตามสนับสนุนพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ในการบริการจัดการหนี้สินเพื่อลดความเดือนร้อนของประชาชน

(Visited 1 times, 1 visits today)