🌾🐘 พช.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

🌾🐘 พช.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

📣วันที่ 28 กันยายน 2563 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการจังหวัดสุรินทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ข้อ 13 กำหนดว่า ในโอกาสและวันพิธีสำคัญ ให้ชักธง และประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถาน ตามกำหนดวันและระยะเวลา โดยวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 1 วัน

📸 📣 ภาพ/ข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ : รายงาน  🐘

(Visited 1 times, 1 visits today)