🌾🌾 🐘 พช.สุรินทร์ ประชุมคัดเลือกเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว 🐘

วันนี้ (29 ก.ย.63)  ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ โดยพิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก ตามโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัย สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่ 1) ครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว 2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว 3) คลิปวีดีโอการปลูกผักสวนครัวต้นแบบ โดยจังหวัดฯ จะได้ประกาศผลการคัดเลือกมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัวและเชิดชูเกียรติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ภาพ/ข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ : รายงาน  🐘

(Visited 1 times, 1 visits today)