🌾🌾🐘 พช.สุรินทร์ ปลุกพลังองค์กร เสริมสร้างอุดมการณ์ สร้างงาน สร้างสุขสู่ชุมชน 🐘✨✨

ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 2 ต.ค. 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินโครงการปลุกพลังองค์กร เสริมสร้างอุดมการณ์ สร้างงาน สร้างสุขสู่ชุมชน โดยบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชน ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำในการส่งเสริมศักยภาพ ของผู้นำชุมชน องค์กร เครือข่ายชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น จึงจำเป็นต้องมีทักษะในการทำงานแบบสหวิทยาการ โดยยึดหลักการที่ว่า จะพัฒนาใครเขาต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาคนก่อนจะทำอย่างอื่น เพื่อให้ได้ทีมงานที่ดีมีคุณภาพ พร้อมที่จะรับการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างด้านการดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต และขยายผล งานพัฒนาชุมชนไปยังภาคส่วนอื่น ๆ และประชาชนต่อไป ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พรชัย แก้วประเสริฐ ให้ความรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม ปลุกพลังองค์กร เสริมสร้างอุดมการณ์ และอาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช จากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ

📸 📣 ภาพ/ข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ : รายงาน  🐘

(Visited 1 times, 1 visits today)