🌾🌾🐘 พช.สุรินทร์ ร่วมรับมอบนโยบายและหลักการทำงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มุ่งทำให้จังหวัดสุรินทร์มีความ “รุ่งเรือง รื่นรมย์ ร่ำรวย รวดเร็ว” 🐘✨✨

📢 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับมอบนโยบายจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ มอบนโยบายและหลักการทำงานให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรของจังหวัดสุรินทร์ โดยกำหนดเป้าหมายร่วมกัน คือ ทำให้จังหวัดสุรินทร์มีความ “รุ่งเรือง รื่นรมย์ ร่ำรวย รวดเร็ว”  ซึ่ง รุ่งเรือง : มีความรุ่งเรืองของจังหวัดทางด้านสังคม ความมั่นคงสามัคคี เป็นปึกแผ่น ความรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรม ประเพณี อารยธรรม มรดกพื้นถิ่น รื่นรมย์ : มีความสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีรายได้ดี ชีวีเป็นสุข สนุกสนาน ร่ำรวย : ร่ำรวยความสุข ร่ำรวยน้ำใจ ปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีจิตอาสา รวมทั้งรายได้เพิ่มขึ้น รวดเร็ว : มีความรวดเร็วในการทำงาน การบริการ การแก้ไขปัญหา มีการทำงานร่วมกันตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว

🎞”สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์รายงาน”

(Visited 1 times, 1 visits today)