🌾🌾🐘 พช.สุรินทร์  จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการฯ ครั้งที่ 7/2563 🐘✨✨

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการฯ ครั้งที่ 7/2563

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

1 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

1.1 การจัดจ้างพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

1)การจัดจ้างพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

2) การแต่งตั้งอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 จำนวน 4 ราย

3)การจ้างเอกชนดาเนินงาน จำนวน 1 ราย

2 การจัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

จังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี ณ วัดป่าโคกสมบัติ หมู่ที่ 3 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563 จังหวัดสุรินทร์

3 สรุปผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการส่งใบสำคัญรับเงิน

4 ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

5 การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6.ยืมครุภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

   2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

1.การเผยแพร่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทาน แก่ประชาชนชาวไทยความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้เกิดความสุข สดใส ด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ โดยทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”

  1. การประสานความร่วมมือโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”
  2. การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  3. การมอบหมายผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการ

3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

1 การรายงานผลการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

2 การกำหนดแผนปฏิบัติการจัดแสดงผลงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

3.รายงานรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

4 การติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จังหวัดสุรินทร์

4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

1 รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 สรุปยอดเงินบริจาคทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสุรินทร์

  1. รายงานผลการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 จังหวัดสุรินทร์
  2. การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านการปลูกผักสวนครัว ตาม“โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย”

ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวขอบคุณทุกอำเภอที่ทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้งานลุล่วงไปด้วยดี และให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” และเตรียมข้อมูลวางแผนการดำเนินงานในงบประมาณปี 2564

📷ภาพ/ข่าวทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)