🌾🌾🐘พช.สุรินทร์ ร่วมจัดโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ที่ อ.กาบเชิง 🐘✨✨

👉วันนี้ (19 ต.ค.2563 )  ที่โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ได้มีการมอบสิ่งของ ให้แก่ครัวเรือนยากจน มอบทุนการศึกษา รถจักรยานให้แก่เด็กเรียนดีแต่ยากจนด้วย

👉จากนั้นมีพิธีมอบบ้านให้กับราษฎรตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ครอบครัวนายสุทัศน์ รักงาม บ้านเลขที่ 50 หมูที่ 9 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็น เช่น พระพุทธรูป ไก่พื้นเมือง เวชภัณฑ์สัตว์ พันธุ์ปลา อาหารปลา บ่อปลาพลาสติก ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุนประกอบอาชีพ 3,000 บาท
👉ในการนี้ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายราชชัน ช่วงชัย พัฒนาการอำเภอกาบเชิง เเละเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุนๆ ละ1,000 บาท และกองทุนหมู่บ้านร่วมสบทบ จำนวน 21 กองทุน ๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 26,000 บาท และร่วมการออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้าน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📷ภาพ/ข่าวทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)