ประกาศ​ผลการคัดเลือก​ ลูกจ้างโคก​ หนอง​ นา​ โมเดล

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเเละจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้าง ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เริ่มรายงานตัวเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัญชีธนาคาร จำนวน 2 ฉบับ (ธนาคารใดก็ได้)
3. อากรแสตมป์ (ซื้อได้ที่สรรพากรจังหวัดสุรินทร์ หรือสรรพากรอำเภอ) จำนวน 95 บาท
*หากผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไม่มารายงานตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เเละจะเรียกผู้มีรายชื่อถัดไป

(Visited 1 times, 1 visits today)