🌾🌾🐘 พช.สุรินทร์ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2563🌾🌾🐘 

 

👉 วันนี้( 18 ธ.ค.63) นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ก่อนวาระการประชุมได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย 3 ประเภทได้แก่
1.ประเภท ครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัวอำเภอละ 1คน รวม 17 คน
2.ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ ดีเด่นระดับจังหวัด
3.ประเภท คลิปวีดิโอการปลูกผักสวนครัวต้นแบบ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตูม ดีเด่นระดับจังหวัด
👉 จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี และพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 349 โครงการ เป็นเงิน 23,660,200 บาท

📷ภาพ/ข่าวทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)