🌾🌾🐘 พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ สร้างแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 🌾🌾🐘

🌾🌾🐘 พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ สร้างแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 🌾🌾🐘
👉 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 3

👉 โดยการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้สร้างแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และลูกจ้างโครงการโคกหนองนาโมเดล จำนวน 105 ราย ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2563

👉 การดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับการความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ที่ปรึกษาศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์และคณะวิทยากร จาก ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่

ภาพ/ข่าวทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)