🛍️ตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์📌จุดนัดพบผู้ค้าตลาด Offline และ Online 🛒การค้าแนวใหม่ วิถีใหม่ วิถี New Normal หนุนสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 🌳

💠 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์เป็นประจำทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

🔶 วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นการจัดตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ ครั้งที่ 29 ครั้งที่ 12 ของปีงบประมาณ 2564 ในวันนี้ นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ได้เยี่ยมชม พบปะ และให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์จากไหม ผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆ ร่วมจัดจำหน่าย จำนวนทั้งสิ้น 42 ร้าน โดยการจัดตลาดนัดผ้าไหมนี้ ได้บูรณาการเชื่อมโยงการจัดตลาดตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับ 1-3 ดาว ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา และผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้กระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภค และสามารถยกระดับรายได้เพิ่มขึ้น

💰💸 ยอดจำหน่าย​การจัดตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ ครั้งที่ 29 และ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 693,380 บาท แบ่งเป็นประเภท ดังนี้
1) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายทั้งหมด ยอดจำหน่าย 691,030 บาท
2) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ยอดจำหน่าย 2,350 บาท

📌 ร้านขายดีประจำสัปดาห์ 3 อันดับแรก ได้แก่
(*)อันดับ 1 ร้านสุชาวดีผ้าไหม อำเภอศีขรภูมิ (ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม) ยอดจำหน่าย 50,200 บาท
(*)อันดับ 2 ร้านจรรยาผ้าไหม อำเภอเมืองสุรินทร์ (ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม) ยอดจำหน่าย 50,000 บาท
(*)อันดับ 3 ร้านบุปผาผ้าไหม อำเภอลำดวน (ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม) ยอดจำหน่าย 45,000 บาท

💰💸 ยอดจำหน่ายสะสม การจัดตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ ครั้งที่ 1-29 รวมทั้งสิ้น 21,038,497 บาท💰💸

📸 📣 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.สุรินทร์ : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)