▶️▶️ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564 ◀️◀️

 

🗓️วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน และนักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส เพื่อรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมสำคัญระหว่างหน่วยรับตรวจในเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกดฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)​ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

📜 ในการนี้ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม ร่วมรับฟังการนำเสนอ รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ พร้อมทั้งได้สรุป ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้จังหวัดในเขตตรวจราชการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อนำไปปรับใช้ให้บรรลุเป้าหมายตามบริบทพื้นที่ ต่อไป

▶️▶️ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” ◀️◀️

📸📰 ภาพ/ข่าว : ทีม PR กง.ยุทธศาสตร์ฯ สพจ.สุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)