🐘🌾 🌾 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสุรินทร์ ส่งเสริมช่องทางการตลาดกลุ่มอาชีพสตรี 🐘🌾 🌾

👉 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภททุนหมุนเวียน ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับ 1-3 ดาว ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา และผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้กระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภค และสามารถยกระดับรายได้เพิ่มขึ้น
👉 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ได้เยี่ยมชม สนับสนุน พร้อมให้ข้อแนะนำในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 25 กลุ่ม โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการฯ ณ ตลาดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 64 ซึ่งสามารถจำหน่ายสินค้าเป็นเงิน 191,500 บาท และครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2564 ณ บริเวณถนนปรุงจิต หน้าที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สามารถจำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 88,550 บาท รวมการจัดงานทั้ง 3 ครั้ง สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีและผู้ประกอบการ OTOP 280,050 บาท
😃 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 😃 Change for Good🎉
📷ภาพ/ข่าวทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
(Visited 1 times, 1 visits today)