🐘🌾 🌾 จังหวัดสุรินทร์ เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565🐘🌾 🌾

👉 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.15 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ นายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอสังขะ  พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับชมพิธีเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน” และนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 โดยถ่ายทอดทั่วประเทศ 76 จังหวัด และทุกจังหวัดจะมีการเปิดศูนย์ฯพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน

👉 จากนั้น เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสุรินทร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยนางวาฐิณี บุดดาหลู่ ประธานศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

👉 จากนั้น นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  พร้อมคณะฯ  เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฐานการเรียนรู้ อาทิ ฐานอ้อยคั้นน้ำครบวงจร ฐานข้าวอินทรีย์ ฐานการเลี้ยงจิ้งหรีด ฐานการเลี้ยงหมูหลุม ฐานการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ไก่ไข่ เป็ดไข่  ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โคก หนอง นา พช. สุรินทร์ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำราชกาลที่ 10  รวมทั้งร่วมปลูกพืชสมุนไพร กระชายขาว และฟ้าทะลายโจร

👉 ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จัดตั้งขึ้นตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ที่เป็นทุนทางสังคม ใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างเสริมอุดมการณ์ทำงาน เพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบ ต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#กรมการพัฒนาชุมชน  #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #WorldSoilDayCDD #CDDPHICHIT

😃 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 😃 Change for Good🎉

📷ภาพ/ข่าวทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)