🐘🌾 🌾 จังหวัดสุรินทร์ ประชุมมอบนโยบายการขบเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS) 🌾 🌾🐘

👉 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุรินทร์ (คจพ.จ.สร.) พร้อมด้วยนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รองประธานฯ และคณะกรรมการ คจพ.จ.สร เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System-VCS) ณ ห้องข้าวสารหอม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

👉 โดยมี พลเอก อุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS)

👉 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ขึ้น โดยมีโครงสร้างระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับอำนวยการ ปฏิบัติการ และระดับพื้นที่ ดี เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

👉 จากยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี จึงมอบหมายให้ ศจพ.ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ นำข้อมูลทะเบียนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย จากระบบ TPMAP ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ TPMAP กรณีไม่พบข้อมูลจากระบบ ให้เพิ่มเติมข้อมูล และนำเข้าในระบบ TPMAP เพื่อเข้าสู่กระบวนการให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564

👉ในการจังหวัดสุรินทร์ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ 17 คณะ (ทุกอำเภอ)และทีมปฏิบัติการตำบล 158 ทีม(ทุกตำบล) ร่วมประชุมรับมอบนโยบายผ่านระบบ VDO Streaming กระทรวงมหาดไทย  ในครั้งนี้ด้วย

#กรมการพัฒนาชุมชน  #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #WorldSoilDayCDD #CDDSURIN

😃 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 😃 Change for Good🎉

📷ภาพ/ข่าวทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)