✳️🐘💗โครงการ “จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์🏡💗

🐘🐘 (s)(u)(r)(i)(n) ถิ่นช้างใหญ่ รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ 🥬🌾
✳️🐘💗โครงการ “จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์🏡💗
📌📌วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ▶️▶️ เวลา 09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุดคราะห์) หมู่ที่ 9 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อให้ประชาชน ได้เข้าถึงบริการของภาครัฐ สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
▶️▶️ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมอบทุนการศึกษา จำนวน 24 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 ทุน และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอศีขรภูมิ จำนวน 18 ทุน องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) และร่วมจัดนิทรรศการและบริการด้านต่าง ๆ อาทิ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้ประชาชน และผู้มาร่วมงานได้เลือกชม เลือกซื้อ ผ้าไหมลายขอเจ้าฟ้าฯ ผลผลิตจากโคกหนองนาโมเดล และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเชิญชวนสตรีอายุ 15 ปีขึ้นไป ร่วมสมัครสมาชิกใหม่ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตลอดทั้งงาน และภายในนิทรรศการเชิญชวนการติดตั้งและทดลองใช้แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยการรวบรวมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนที่นำมาให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
“Click ชุมชน” เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผ่าน 9 Feature ที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. เมนูเที่ยวชุมชน การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว และ Trip ท่องเที่ยว
2. เมนูช้อป OTOP แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
3. เมนูสมาชิก OTOP การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
4. เมนู 108 อาชีพ เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
5. เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมัคร/ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. เมนูปราชญ์ชุมชน รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน
7. เมนูโคกหนองนา ข้อมูลแปลง ครัวเรือนต้นแบบ องค์ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ
8. เมนูความรู้ชุมชน แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ในรูปแบบ e – Book
9. เมนูมีทุน รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
เวลา 13.15 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองเหล็ก คือ นายเลน ไข่มุกก์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
.
.
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #WorldSoilDayCDD #กองประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์ #OTOP #โคกหนองนาโมเดล #สุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม #จังหวัดเคลื่อนที่ #บริการประชาชน #อำเภอศีขรภูมิ #PRsurin
✳️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 ☺️Change for Good🎉
📷ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)