✳️✳️ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์✳️✳️

🐘🐘 (S)(U)(R)(I)(N) ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม รุ่งเรืองเกษตรอินทรีย์ 🥬🌾

✳️✳️ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์✳️✳️

📌วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประชุมตรวจราชการติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ห้องประชุมผักกาดหวาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และมอบหมายให้พัฒนาการอำเภอ 17 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดย นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ตามประเด็นการตรวจราชการ ในรอบเดือนเมษายน 2565
ในการนี้ นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน การบูรณาการตามข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม 8 ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
6. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
8. การประกวดกิจกรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หน่วยงาน องค์กร ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8.1 การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8.2 การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565
8.3 การประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
8.4 การจัดการองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี พ.ศ. 2565
9. การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมทั้งเน้นย้ำในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพตามประเด็นการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

11.30 น. 📢 นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (เขตตรวจที่ ๑๓) พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่จำหน่ายในตลาดจริงใจ SUPER MARKET ใน TOP SUPER MARKET โรบินสันสุรินทร์ โดย นางสาวธิดารัตน์ บุญหนัก เจ้าของแปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบลขนาดพื้นที่ 10 ไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้เชื่อมโยงการเนินงานเครือข่าย โคก หนองนา โมเดล ร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติและมูลนิธิ Earth safe ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย (Earth safe) และนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเข้าไปวางในตลาดจริงใจ สาขาสุรินทร์ ใน TOP SUPER MARKET โรบินสันสุรินทร์ โดยภายใต้แบรนด์สินค้า “บวร” โดยเข้าจำหน่ายมาแล้ว 3 เดือน รายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท มีผลผลิตทางการเกษตรดังนี้ กล้วย แตงกวา พริก กระเทียม หองแดง กะเพรา มะเขือ ชะอม มะนาว มะพร้าว มะม่วง มะเขือพวง ขิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ และนายสมโภชน์ ประสงค์ ผู้ดูแลตลาดจริงใจ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลโดยพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล พัฒนาชุมชน ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานอินทรีย์ อาทิ เช่น GAP Earth safe PSG ซึ่งจำหน่ายในตลาดนัดจริงใจหรือจำหน่ายในสาขาอื่นๆต่อไป

📌เวลา 13.00 น. นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ออกติดตามการดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ครัวเรือนนางสาววราภรณ์ ศรีเพชร โดยมี นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอจอมพระ นายหมวดเอก สมหวัง ยงค์เพชร ปลัดอาวุโส หัวหน้าชุดปฏิบัติการแก้จนระดับตำบล พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
📌ข้อมูลครัวเรือน : นางสาววราภรณ์ ศรีเพชร อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 7 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ อาชีพหลักทำนา/รับจ้างทั่วไป อาชีพเสริมปลูกผักสวนครัว จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5 คน สภาพที่อยู่อาศัยเป็นการต่อยุ้งฉางเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนในครอบครัว เป็นห้องนอนรวม มีลานหน้าห้องนอนเป็นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
✳️การช่วยเหลือ
ผู้นำชุมชนได้ประสานขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2565 ของสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสุรินทร์เป็นวัสดุ-อุปกรณ์จำนวน 20,000 บาท
🚩ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจและชี้แนะแนวทางการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ โดยให้ครัวเรือนเป้าหมาย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ให้พ้นจากความยากจน พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนและได้ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและยั่งยืน

📌เวลา 14.30 น. ลงพื้นที่บ้านขาม ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ติดตามการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ของผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำสุรินทร์ ซึ่งผ่านการอบรม โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังแปลงของนายพุต มณีศรี บ้านเลขที่ 62/1 หมู่7 ตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนตําบลจอมพระ และผู้นำชุมชนให้การส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ อาทิเช่น พลูเขียว พลูขาว ผักสวนครัว มะระ ข่า ตะไคร้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้และอาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

📌เวลา 15.00 น. ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล แปลงของ นาวสาวปรียานุช เงางาม หมู่ที่ 3 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1:3 สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ โดยมีกิจกรรมในพื้นที่อาทิเช่น ปลูกกล้วย ปลูกฝรั่ง เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว ฯลฯ

📌เวลา 15.30 น. ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล แปลงของ นางบังอร บุตรงาม บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่3 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด 1 ไร่ สัดส่วน 1:3 สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ โดยมีกิจกรรมในพื้นที่อาทิเช่น ปลูกฟักทอง เลี้ยงปลา ปลูกถั่วลิสง กล้วย ข้าวโพด ฯลฯ

16.00 น. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่จำหน่ายเป็นสินค้า OTOP โดยนายบรรพต สุรินทร์ศิริรัฐ (เจ้าของร้านกาแฟหอมมะลิแฟคทอรี่) ที่ตั้ง ถนนปัทมานนท์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งภายในร้าน มีข้าวหอมมะลิสุรินทร์แท้ ตราช้างรวงข้าว และมีกระเช้าของขวัญ กระเช้าของฝากข้าวหอมมะลิสุรินทร์แท้จำหน่าย และบรรยากาศผ่อนคลาย ลิ้มรสชาติของกาแฟปลูกไม่ใช้สารเคมี และเครื่องดื่มหลากหลายชนิดภายในร้าน
.
.
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #กองประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน #Changeforgood #จังหวัดสุรินทร์ #PRsurin #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ #CDDsurin #surincitytalk #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

😃 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 😃 Change for Good🎉

📷ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)