✳️🐘💗 รวมพลังสตรีสุรินทร์ ” เนื่องในวันสตรีไทย เทิดไท้พระพันปีหลวง ประจำปี 2565🏡💗☺️

🐘🐘 (s)(u)(r)(i)(n) ถิ่นช้างใหญ่ รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ 🥬🌾

✳️🐘💗 รวมพลังสตรีสุรินทร์ ” เนื่องในวันสตรีไทย เทิดไท้พระพันปีหลวง ประจำปี 2565🏡💗☺️

📌📌วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ▶️▶️ เวลา 17.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมาย นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังสตรีสุรินทร์ ” เนื่องในวันสตรีไทย เทิดไท้พระพันปีหลวง ประจำปี 2565 ณ ห้องรัตนสยาม – ห้องรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

องค์กรสตรีจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกกระทรวงมหาดไทยปี 2538 ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ซึ่งกรรมการพัฒนาสตรี ในระดับหมู่บ้าน หมู่ละ 9-15 คน ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,128 หมู่บ้าน รวมคณะกรรมการ 31,920 คน คณะกรรมการระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ตามจำนวนสัดส่วนพื้นที่ ดังนั้นวันนี้ตัวแทนจากคณะกรรมการเหล่านั้นได้รวมตัวกันจำนวน 500 คน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดจัดงานในวันนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทุกด้าน และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการรวมพลังสตรีสุรินทร์ “เนื่องในวันสตรีไทยเทิดไท้พระพันปีหลวง ประจำปี 2565” ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565
2. เพื่อเสริมสร้างพลังสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี อย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้สตรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีไทย สตรีไทยทุกคนต้องภาคภูมิใจในความเป็นสตรีไทย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานโครงการรวมพลังสตรีไทยเทิดไทองค์ราชินี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 พร้อมทั้งมีพระราชดำรัสเนื่องในวันสตรีไทยว่า “สตรีไทยในยุคปัจจุบันมีความคิดก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น จึงมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการพัฒนาประเทศ การสั่งสมภูมิปัญญาของสตรีไทยสืบเนื่องกันมานับแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบันได้ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของชาวไทยและการที่จะธำรงความภาคภูมิใจนี้ไว้ให้ยั่งยืน ย่อมเป็นหน้าที่ของสตรีไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันรักษาและเชิดชู เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไปโดยไม่ขาดสาย เนื่องในโอกาสวันวันสตรีไทยเห็นว่าสตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น 4 ประการคือ
ประการแรก พึงทำหน้าที่ของ แม่ ให้สมบูรณ์ โดยทำให้ครอบครัวบังเกิดความรักและความอบอุ่น มีความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูก เมื่อเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยเมตตา และสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรีไทยทำเช่นนี้ได้ เด็กไทยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดีและช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่างๆ ในสังคมได้
ประการที่ 2 พึ่งทำหน้าที่ของ แม่บ้าน ให้ดี โดยทำให้บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอันอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินในครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร
ประการที่ 3 พึงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทย ผู้มีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส รวมทั้งธำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีต ให้เป็นที่ชื่นชมของนานาชาติตลอดไ
ประการที่ 4 พึงฝึกฝนตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยันและอดทน มีความประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมู่คณะไว้ให้มั่นคง
หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 4 ประการนี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศชาติมีความสุข ความเจริญนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจักเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป
4. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 25 ราย มอบโล่ครอบครัวร่มเย็น จำนวน 3 ราย และมอบโล่บุคคลต้นแบบด้านครอบครัว จำนวน 2 ราย
5. เพื่อให้องค์กรสตรีได้พบปะเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) กลุ่มอาชีพของสตรี

ผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และสมาชิกองค์กรสตรีในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 500 คน

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน โครงการรวมพลังสตรีสุรินทร์“เนื่องในวันสตรีไทยเทิดไท้พระพันปีหลวง ประจำปี 2565 ” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรสตรีจากทุกอำเภอ
.
.
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #WorldSoilDayCDD #กองประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์ #OTOP #PRsurin #วันสตรีไทย

✳️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 ☺️Change for Good🎉

📷ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)