📌📌ประกาศจังหวัดสุรินทร์🗒️🗒️ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔

📌📌ประกาศจังหวัดสุรินทร์🗒️🗒️
เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔

(Visited 1 times, 1 visits today)