รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

กรมการพัฒนาชุมชน ขอนำเสนอรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามลิงค์ https://anyflip.com/nbspy/zxop/

(Visited 1 times, 1 visits today)