โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

- ว่าง -

พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

นางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวลาภา สุขสมาน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)